fbpx

Αριστοτέλους 3 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη | 2310 280 210

Πρωτοδίκες- Εισαγγελείς/ Ειρηνοδίκες

19.7.2021

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

“[…]Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη πενήντα έξι (56) θέσεις, ως εξής: πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μία (1) θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη πενήντα τρεις (53) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς δέκα πέντε (15) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Δ. Ειρηνοδίκες δέκα (10) θέσεις ειρηνοδικών Δ ́ τάξης.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη τον μήνα Οκτώβριο και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2022.” […]

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

__________________________________________________________________________

30.7.20

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Θέσεις:

Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εκατόν μία (101) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου/ Εισαγγελείς είκοσι πέντε (25) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Διοικητική Δικαιοσύνη εξήντα έξι (66) θέσεις.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

_____________________________________________________________________________

Προσοχή: Δείτε εδώ α.74 επ. του πρόσφατου Ν. 4689/2020 (ο οποίος ίδρυσε κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ) και α.81 περί διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού (προκριματικό στάδιο) τον Μάιο.

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία ιδρύθηκε με το ν. 2236/1994, όπως αντικαταστάθηκε με τους ν. 3689/2008 και 3910/2011 που αποτελούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει σκοπούς που κινούνται προς δύο κατευθύνσεις :

 1. την επιλογή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των προοριζόμενων να διοριστούν σε θέσεις δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελικών λειτουργών των εισαγγελιών.
 2. την διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποκέντρωσης των υπηρεσιών του κράτους.

www.esdi.gr

Σχετικά με τον Διαγωνισμό

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Διοικητικής Δικαιοσύνης
 2. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
 3. Εισαγγελέων.
 4. Ειρηνοδικών (προστέθηκε με τον Ν. 4689/2020)

Στην προκήρυξη ορίζεται, εκτός των άλλων, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση, ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα κατανεμηθούν στα τμήματα των δικαστηρίων, ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, καθώς και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι εξετάσεις διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

 1. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.
 2. Έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 45ο της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.
 3. Έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρο 36, και δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής, ο δεύτερος της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και ο τρίτος των Εισαγγελέων.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, και περιλαμβάνει δύο στάδια: προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο στην Έδρα της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.

 • Κατά το προκριματικό στάδιο οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων υποβάλλονται σε τέσσερις γραπτές δοκιμασίες νομικών μαθημάτων και σε γραπτή δοκιμασία σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική.
 • Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Εξετάζονται, επίσης, προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Εξαιρείται εκείνη στην οποία έχουν εξεταστεί υποχρεωτικώς.

Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 85% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 15% (όπως τροποποιήθηκε με α. 36 του Ν. 4509/2017), τουλάχιστον οκτώ (8), ο οποίος προσαυξάνεται κατά 0,5/10 της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά 1/10 της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά 3/10 της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης, συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος. Για το συναφές του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Στη Σχολή, τέλος, εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.

______________________

Ιανουάριος 2019
Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

Με το άρθρο 27 του Νόμου 4587/2018 -ΦΕΚ Α 218/24.12.2018 ορίζεται η παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών. Όπως αναφέρεται στη διάταξη, «η ισχύς του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης που δημοσιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ΄81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία πληρούνται από τον πίνακα αυτόν».
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται πρόνοια για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ορίζεται ότι αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα επιτυχόντων που δημοσιεύθηκε στις 09.02.2016 (ΦΕΚ Γ 81/09.02.2016). Η παράταση της ισχύος του Πίνακα κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης νέων ειρηνοδικών, σε αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, δεδομένου ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ο δε πίνακας επιτυχόντων είναι πρόσφατος, στοιχείο που διασφαλίζει τη στελέχωση των ειρηνοδικείων με πρόσωπα διαπιστωμένης ικανότητας και προσόντων. Σκόπιμη κρίνεται η παράταση επί διετία για τον λόγο ότι αναμένεται μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων Ειρηνοδικών λόγω συνταξιοδότησης εντός των προσεχών δύο ετών.