fbpx

Αριστοτέλους 3 & Τσιμισκή 28, Θεσσαλονίκη | 2310 280 210-11

2Γ/2022 ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τον τεράστιο διαγωνισμό 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, που αφορά πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ.

Μπορείτε να τη δείτε εδώ: ΑΣΕΠ_2Γ_2022

Έναρξη προγράμματος προετοιμασίας: Δευτέρα, 28/11/2022

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως & διά ζώσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής: 2310 280 210, 2310 280 210

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες (α) & (β):

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:

1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου

1.1 Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία 1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων 1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα: 1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ) 1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ) 1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93 παρ. 4 και 100 Σ) 1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ) 1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης 1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

2. Θεμελιώδη Δικαιώματα

2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων 2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας 2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων 2.4 Η αρχή της αναλογικότητας 2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης 2.6 Η αξία του ανθρώπου

3. Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης

3.1 Βουλή 3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας 3.3 Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα 3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 3.5 Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης 3.6 Δικαστική λειτουργία 3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού 3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες) 3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)

4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 4.2 Συμβούλιο Υπουργών 4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5. Δημόσια Πολιτική

5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής 5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής 5.3 Ομάδες συμφερόντων – Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών 5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης

6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης 6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι- κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)] 6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα 6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)

7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων – Γενικές αρχές 7.2 Ψηφιακή διαφάνεια 7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα 7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών – Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης 7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα

8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια 8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια 8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος 8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια 8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια 8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT 8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις 8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9. Δημοσιονομική Πολιτική

9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία 9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια 9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία 9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια 9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια 9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια 9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια 9.8 Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις 9.9 Φορολογική βάση – Φορολογικά συστήματα – Προοδευτική φορολογία: Έννοια 9.10 Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια

10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια 10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία 10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια 10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις

και

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται εγκαίρως, με ανακοινώσεις του Α.Σ.Ε.Π..

SOS: Οι Αιτήσεις των Υποψηφίων για Συμμετοχή στον Διαγωνισμό: Από 2 έως και 20 Δεκεμβρίου 2022, ηλεκτρονικά.