ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ