fbpx

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Για την τελευταία προκήρυξη και τις τρέχουσες εξελίξεις δείτε εδώ (Υποενότητα ΝΕΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς – δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν:

 1. Οι ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής [αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)], οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται στα αρ. 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι:
  – να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996,να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή  να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
  – να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης και
  – να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση,
 2. Οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα.
 •  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
 • Για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άριστη γνώση μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρου 23, παρ. 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α711-05-2015).
 • Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α), υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
 • Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν προσαυξήσεις στη βαθμολογία δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της ΠΝΠ «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 127/τ. Α708-10-2015).
 • Απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι/ες στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

Ο διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε 2 στάδια.

Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα εξής:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους (ανάπτυξη θέματος)
 • Μικροοικονομική – Μακροικονομική & Δημόσια Οικονομική (ανάπτυξη θέματος)
 • Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αφορούν θέματα γενικής παιδείας και επικαιρότητας, κριτικής σκέψης και αντίληψης και γλωσσικών ικανοτήτων)

Το 2ο στάδιο περιλαμβάνει τον λεγόμενο “Φάκελο” Επίκαιρου Θέματος, και αφορά σε γραπτή και προφορική εξέταση. Ο φάκελος περιέχει διάφορα έντυπα  όπως δημοσιογραφικά άρθρα, αναλύσεις, πίνακες με στατιστικές αναλύσεις κλπ που παρουσιάζουν ένα ζήτημα επικαιρότητας που άπτεται το κράτους, του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, του πολιτισμού, κοινωνικών θεμάτων κλπ. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος και τιθέμενων ερωτήσεων επί του περιεχομένου του φακέλου και η προφορική εξέταση που ακολουθεί συνίσταται στην παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον επιτροπών.  Οι υποψήφιοι εξετάζονται μαζί με άλλους χωριζόμενοι αλφαβητικά. Κύριο κριτήριο για την απόσπαση καλής βαθμολόγησης είναι η ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί άμεσα σε ερωτήσεις πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα και η ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στον εντοπισμό και την παρουσίαση των κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με τις τιθέμενες ερωτήσεις.