fbpx

Αριστοτέλους 3 & Τσιμισκή 28, Θεσσαλονίκη | 2310 280 210-11

Συμβολαιογράφων

Πατήστε εδώ για Νέα Τμήματα Προετοιμασίας, Ενημερώσεις κ.λπ.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
Άρθρα 17-25 Κώδικα Συμβολαιογράφων Ν. 2830/2000

(Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4745/2020)

Άρθρο 17 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Καθορισμός θέσεων συμβολαιογράφων

  Για τη σύσταση θέσεων συμβολαιογράφων, την αύξηση ή τη μείωση τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

 1. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου κάθε τέταρτου έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης απευθύνει ερώτημα στους εισαγγελείς εφετών για να αποφανθεί επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο εφετών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από δύο εφέτες και δύο συμβολαιογράφους και με γραμματέα το γραμματέα του εφετείου, για τον αριθμό των θέσεων των συμβολαιογράφων στην κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.
 2. Αν στην έδρα του εφετείου εδρεύει Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, στην επιτροπή της παραγράφου 1 μετέχει ο πρόεδρος του Συλλόγου και ένας συμβολαιογράφος που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, διαφορετικά και οι δύο συμβολαιογράφοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του αρμόδιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.
 3. Στην επιτροπή μετέχει χωρίς ψήφο και ο εισαγγελέας εφετών.
 4. Για τη διαμόρφωση της πρότασης του εισαγγελέα εφετών και της απόφασης της επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη προτάσεις των αρμόδιων εισαγγελέων πρωτοδικών της περιφέρειας του εφετείου, των αρμόδιων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στατιστικές και ετήσιοι πίνακες της Εθνικής Στατιστικής γπηρεσίας της Ελλάδας για την αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, οι συγκριτικοί πίνακες των Κρατών της Ευρωπαϊκής `Ενωσης για τον αριθμό των συμβολαιογράφων σε όποια ισχύει ο θεσμός, η αστική ή τουριστική ανάπτυξη κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ο όγκος των συναλλαγών , η οικοδομική δραστηριότητα και ό,τι θεωρείται πρόσφορο για την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη σύσταση, την αύξηση ή τη μείωση του αριΘμού των θέσεων των συμβολαιογράφων.
 5. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήφη του ερωτήματος ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει το σχετικό φάκελο, με γραπτή εισήγησή του, στον πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος ορίζει έναν από τους εφέτες ως εισηγητή. Μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό του εισηγητή συνέρχεται η επιτροπή, η οποία αποφασίζει με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για τη σύσταση θέσης συμβολαιογράφου ή την αύξηση ή μείωση του αριθμού των θέσεων αυτών σε ειρηνοδικειακή περιφέρεια της αρμοδιότητάς της.
 6. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη αυτής, μπορεί να διαφωνήσει. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η απόφαση καθίσταται υποχρεωτική.
 7. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνήσει με την απόφαση της επιτροπής, ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται από τον εισαγγελέα εφετών εντός δεκαπέντε ημερών στον εισαγγελέατου Αρείου Πάγου, ο οποίος αναθέτει σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εισαγάγει τη διαφωνία με τη διατύπωση δικής του πρότασης για να αποφανθεί επιτροπή, στην οποία προεδρεύει αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και μετέχουν δύo αρεοπαγίτες οριζόμενοι από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου και ο πρόεδρος του αντίστοιχου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου ανέκυψε η ανωτέρω διαφωνία ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και ως γραμματέας, ο γραμματέας του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση κατά την οποία η διαφωνία αφορά το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στην επιτροπή μετέχει ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

  Η απόφαση της επιτροπής αυτής είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

 1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα αυξομείωσης των θέσεων που περιέχονται στις αποφάσεις των επιτροπών των παραγράφων 1 και 7 του παρόντος άρθρου, μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
 2. Σε νησιά με πληθυσμό πάνω από χίλιους κατοίκους συνιστάται θέση συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των συμβολαιογράφων σε μία ειρηνοδικειακή περιφέρεια οι ήδη υπηρετούντες συμβολαιογράφοι διατηρούνται ως υπεράριθμοι μέχρι να αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο ή να συνταξιοδοτηθούν.
 3. Για τη σύσταση, αύξηση ή μείωση θέσεων συμβολαιογράφων εκδίδεται κατά τα ανωτέρω προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
 4. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών των παραγράφων 1 και 7 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 30 του Ν. 4507/1966.

Άρθρο 18 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Κάλυψη κενών θέσεων

  Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων καλύπτονται με διαγωνισμό και με μετάθεση. Με μετάθεση καλύπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, που υπάρχουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και το υπόλοιπο ποσοστό με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θα καλυφθεί με μετάθεση το 50% των θέσεων.

  Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το υπόλοιπο είναι από 0,6 και άνω, θεωρείται ως ακέραιη μονάδα και κάτω από αυτό παραλείπεται. Αν οι κενούμενες θέσεις είναι μόνο δύο, η μία καλύπτεται με μετάθεση και η άλλη με διαγωνισμό. Αν υπάρχει μόνο μία κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου η μοναδική θέση θα καλυφθεί με μετάθεση. Οσες θέσεις παραμείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται το επόμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Γενικά προσόντα διορισμού

 1. 1. Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την  ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και  πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος  νομικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο.

  2.Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  μπορούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από  ειδικούς νόμους, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.»

Άρθρο 20 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Ειδικά προσόντα διορισμού.

  1.Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, εκείνος που διατελεί ή διετέλεσε επι δύo χρόνια δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός οποιουδήποτε κλάδου και βαθμού ή άμισθος υποθηκοφύλακας  ή εκείνος που είναι ή ήταν συμβολαιογράφος και παραιτήθηκε.

  2.Σε περίπτωση υπηρεσίας του υποφηφίου με πολλές ιδιότητες, η απαιτούμενη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διετία υπολογίζεται αθροιστικά.

Άρθρο 21 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Ηλικία διοριζομένου

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 06/11/2020

1. Συμβολαιογράφος διορίζεται όποιος έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας του. Κατ’ εξαίρεση, συμβολαιογράφος μπορεί να διορίζεται,ύστερα από επιτυχία σε διαγωνισμό, σε άλλη θέση συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 06/11/2020

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική, που αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί το αργότερο μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα της γέννησης. Εάν δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως ημέρα της γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 06/11/2020

3. Το έτος γέννησης, σε περίπτωση έλλειψης ληξιαρχικής πράξης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποδεικνύεται για τους άρρενες από το μητρώο αρρένων και για τις θήλεις από το γενικό μητρώο των δημοτών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 06/11/2020

4. Σε περίπτωση πολλών εγγραφών στα μητρώα επικρατεί η πρώτη.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 06/11/2020

5.Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που διορθώνουν την ηλικία ή την εγγραφή στο μητρώο δεν λαμβάνονται υπόψη.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4745/2020 με ισχύ την 06/11/2020

Άρθρο 22 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Ειδικές διατάξεις για δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους.

 1. Δικαστικοί λειτουργοί δεν μπορούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι της περιφέρειας του πρωτοδικείου που υπηρετούν κατά το χρόνο της αποχώρησής τους από τη δικαστική υπηρεσία, πριν περάσουν πέντε χρόνια από αυτήν , πλην της περιφέρειας των πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
 2.  Η αποδοχή από το δικηγόρο ή τον άμισθο υποθηκοφύλακα του διορισμού του ως συμβολαιογράφου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποβολή της ιδιότητάς του αυτής από την ορκωμοσία του ως συμβολαιογράφου.
 3.   3.Συμβολαιογράφος, που παραιτήθηκε ή του οποίου ακυρώΘηκε ο διορισμός, επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Σύλλογο όπου ήταν μέλος πριν από το διορισμό του ως συμβολαιογράφου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα “Περί δικηγόρων”, αν η παραίτηση ή η ακύρωση λάβει χώρα εντός του διαστήματος οκτώ (8) ετών από του διορισμού του ως συμβολαιογράφου.

Άρθρο 23 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

κωλύματα διορισμού.

  Δεν διορίζεται συμβολαιογράφος:

 1. `Οποιος δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί από αυτές νόμιμα ή όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
 2. `Οποιος δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων και προκειμένου περί γυναικών στα γενικά μητρώα των δημοτών.
 3. `Οποιος λόγω αμετάκλητης καταδίκης έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 4. Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
 5. Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις κλοπής (άρθρα 372 και 373 Π.Κ.), απάτης (άρθρο 386 Π.Κ.), υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία (άρθρα 375 και 258 Π.Κ.), εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφίας (άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης (άρθρο 242 Π.Κ.), ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης (άρθρα 224 και 225 Π.Κ.), παραπλάνησης σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), απιστίας (άρθρο 390 Π.Κ.), απιστίας δικηγόρου (άρθρο 233 Π.Κ.), απιστίας σχετικής με την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), δωροδοκίας (άρθρα 235, 236 και 237 Π.Κ.), καταπίεσης (άρθρο 244 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), παράβασης καθήκοντος ( άρθρο 259 Π.Κ.), αδικήματος κατά των ηθών (άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (Ν. 1729/1987, όπως εκάστοτε ισχύει), λαθρεμπορίας (Ν. 1165/1918, όπως ισχύει), τοκογλυφίας (άρθρο 404 Π.Κ.), περί μεσαζόντων (Ν. 5227/1931), καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ν.2331/1996 όπως εκάστοτε ισχύει).
 6. Όποιος τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.
 7. Όποιος έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου λόγω ποινικής καταδίκης.
 8. Όποιος έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.
 9. Όποιος πάσχει από νόσο που τον καθιστά ανίκανο για να ασκήσει τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου, εφόσον η νόσος πιστοποιείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Άρθρο 24 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Κρίσιμος χρόνος προσόντων και κωλυμάτων.

  1.Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται με την προκήρυξη και κατά την ημέρα του διορισμού του να συγκεντρώνει τα προσόντα των άρθρων 19, 20 και 22 του παρόντος, ενώ τα κωλύματα του άρθρου 23 δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του κατά τα ίδια χρονικά σημεία.

  2.Ειδικά τη νόμιμη ηλικία του άρθρου 21 πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 25 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 2830/2000

Εισαγωγικός διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων

1. Η πλήρωση των κενών θέσεων συμβολαιογράφων γίνεται με πανελλήνιο διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαγωνισμός διενεργείται στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας, με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, η κατανομή των εφετειακών περιφερειών στα εξεταστικά κέντρα της παραγράφου 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να είναι υποψήφιος μόνο για μία έδρα στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου της προτίμησής του.

Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 50 παρ.1 Ν.4356/2015, ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

4. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης οι ακόλουθες επιτροπές:

  α) πενταμελής κεντρική επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία αποτελείται από: έναν (1) αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, έναν (1) πρόεδρο εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν (1) εισαγγελέα εφετών, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Προϊστάμενο των υπηρεσιών του δικαστηρίου όπου υπηρετούν, έναν (1) καθηγητή Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης με τον αναπληρωτή του και τον πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ο οποίος ορίζει έναν συμβολαιογράφο Αθηνών ως αναπληρωτή του. Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους και της ασφαλούς μετάδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο των διαδικασιών.

  β) τριμελής οργανωτική επιτροπή στην έδρα των εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελείται από έναν (1) πρόεδρο εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν (1) εισαγγελέα εφετών και έναν (1) συμβολαιογράφο με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού, του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και του αποκλεισμού υποψηφίου από το διαγωνισμό με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον δεν συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, και

 γ)”Ομάδες βαθμολόγησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  καθεμία των οποίων αποτελείται από δύο (2) προέδρους εφετών των πολιτικών  και ποινικών δικαστηρίων και έναν (1) συμβολαιογράφο και για τη βαθμολόγηση  των γραπτών στις ξένες γλώσσες από καθηγητές ξένων γλωσσών πανεπιστημίου ή  Τ.Ε.Ι. ή μέσης εκπαίδευσης, οι οποίες και έχουν την ευθύνη της βαθμολόγησης  των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων.” Οι συμβολαιογράφοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.2 άρθρ.59 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 

  5. Η συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών και των ομάδων βαθμολόγησης – αναβαθμολόγησης της παραγράφου 4, η γραμματειακή τους υποστήριξη και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστεί με την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου

6. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:

  α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της Οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2884). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ξένες γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

  7. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων βαθμολογούνται από τρεις (3) βαθμολογητές. Η κλίμακα βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων ορίζεται από 0 έως 20. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμολογητών για κάθε μάθημα αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο μάθημα, εφόσον η απόκλιση από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη βαθμολογία δεν είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων. Αν η απόκλιση αυτή είναι μεγαλύτερη, το γραπτό αναβαθμολογείται από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων. Ο τελικός βαθμός του γραπτού στην περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό των αρχικών βαθμολογητών και των αναβαθμολογητών, αφού αφαιρεθούν ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός.

Η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των  βαθμών των πέντε (5) μαθημάτων, το οποίο προσαυξάνεται τόσες μονάδες όσες  αντιστοιχούν στο γινόμενο του βαθμού που πέτυχε ο υποψήφιος σε κάθε ξένη  γλώσσα με συντελεστή 0,10.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.59 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003.  

Ο βαθμός της ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής  βαθμολογίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι ίσος ή μεγαλύτερος του δέκα  (10).  «Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο με δέκα (10) μονάδες σε  κάθε μάθημα. Οι ανωτέρω υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για το διορισμό τους σε κενές έδρες  συμβολαιογράφων ανεξαρτήτως ειρηνοδικειακής περιφέρειας και διορίζονται με σειρά  προτεραιότητας ανάλογα με τη βαθμολογία τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 παρ.2 Ν.4356/2015,   ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων μέσα σε είκοσι ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.59 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003.  

 Σχετικό: υπ’ αριθμ. 825/2010 απόφαση ΣΤΕ.

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων για την ίδια έδρα συμβολαιογράφου διενεργείται  κλήρωση.

Σημ.:όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 παρ.3 Ν.4356/2015, ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

9. Οι επιτυχόντες που καλούνται να διορισθούν οφείλουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης, να δηλώσουν ότι αποδέχονται το διορισμό τους στο Ειρηνοδικείο στο οποίο πέτυχαν και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τα απαραίτητα για το διορισμό τους δικαιολογητικά. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι αποποιήθηκαν το διορισμό τους.

10. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους, τον τρόπο ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και διοριζομένων.

11.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται:

  α) ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των μελών της κεντρικής πενταμελούς επιτροπής,

  β) η αμοιβή των μελών των λοιπών επιτροπών και των ομάδων βαθμολόγησης – αναβαθμολόγησης,

  γ) τα εξέταστρα που προκαταβάλλονται από τους υποψηφίους στην αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή για την κάλυψη μέρους των δαπανών του διαγωνισμού.