fbpx

Αριστοτέλους 3 & Τσιμισκή 28, Θεσσαλονίκη | 2310 280 210-11

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Πατήστε ΕΔΩ για τα Τμήματα Προετοιμασίας, Ενημερώσεις κλ.π.

Γενικές Πληροφορίες περί του Διαγωνισμού του ΝΣΚ

(Επιλεγέντα άρθρα του Ν.4831/2021)

Άρθρο 37
Προσόντα διορισμού

1. Ως λειτουργός του ΝΣΚ διορίζεται, κατόπιν διαγωνισμού, όποιος: α) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή ο ομογενής που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι δικηγόρος ή είναι δικαστικός λειτουργός, γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας του και δ) έχει άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα της έναρξης του διαγωνι- σμού, όπως αυτή προσδιορίζεται με την προκήρυξη και κατά τον χρόνο του διορισμού. Το προσόν της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 38
Κωλύματα διορισμού

1. Δεν διορίζεται λειτουργός του ΝΣΚ όποιος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία, β) καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες για αδίκημα που τελέστηκε με δόλο, γ) καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, ψευδή βεβαίωση, νόθευση, ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία και δωροληψία δικαστικών λειτουργών, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, παράνομη βεβαίωση και είσπραξη δικαιωμάτων του δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, παραβίαση υπηρεσιακού απόρρητου, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τυχερών παιχνιδιών, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, παραβίαση του ν. 4689/2020 (Α’ 103) για την καταπολέμηση της απάτης και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ), ε) στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης, στ) έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην περ.γ’. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, ζ) έχει παυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του ΝΣΚ, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης, η) έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του ΝΣΚ, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια, θ) έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, και ι) δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η σωματική υγεία του υποψηφίου πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς υπαλλήλους, ενώ η ψυχική, από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Σε περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, εξετάζεται από τον παραπάνω παθολόγο ή γενικό ιατρό η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του λειτουργού του ΝΣΚ.

2. Τα κωλύματα της παρ. 1 δεν πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην προκήρυξη, ή κατά την ημέρα του διορισμού.

Άρθρο 40

Διαγωνισμός

Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δημοσιεύεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε περιττού έτους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Θέσεις προς πλήρωση θεωρούνται όσες είναι κενές σε όλους τους βαθμούς των λειτουργών του ΝΣΚ κατά τον χρόνο υπογραφής της προκήρυξης, καθώς και όσες κενωθούν μέχρι την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη αναφέρει τον αριθμό των θέσεων προς κάλυψη, τον χρόνο έναρξης και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα νόμιμα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Η γραπτή διαδικασία του διαγωνισμού αρχίζει το αργότερο εντός τετραμήνου από τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.

Άρθρο 43

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό Δίκαιο στ) Εμπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Άρθρο 44
Στάδια διαγωνισμού – Βαθμολογία

1. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό (γραπτά) και τελικό (προφορικά).

2. Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται από κάθε μέλος της Eπιτροπής, με τους βαθμούς από το μηδέν (0) έως το είκοσι (20), σε ακέραια μονάδα και τέταρτα της μονάδας.

Άρθρο 45
Προκριματικό στάδιο – Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης

1. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα του άρθρου 43, κατανεμημένα σε τρεις (3) ενότητες: α) Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία και Αναγκαστική Εκτέλεση. Η εξέταση διεξάγεται σε διαφορετική ημέρα για καθεμία από τις τρεις (3) ενότητες μαθημάτων.

2. Τα θέματα εξέτασης κάθε μαθήματος είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους και καθορίζονται με κλήρο μεταξύ τριών (3) θεμάτων για κάθε μάθημα, που έχει επιλέξει η Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώπιον των εξεταζόμενων. Στους εξεταζόμενους παρέχεται χρόνος τεσσάρων (4) ωρών για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος υπολογίζεται από το τέλος της εκφώνησής του.

Άρθρο 47
Βαθμολόγηση προκριματικής – γραπτής εξέτασης

1. Το κάθε μέλος της Επιτροπής βαθμολογεί χωριστά το γραπτό κάθε υποψηφίου, αναγράφει σε αυτό αριθμητικά και ολογράφως τον βαθμό και θέτει την υπογραφή του. Το άθροισμα των βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών, δίνει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού, τον οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει επάνω στο γραπτό, αριθμητικά και ολογράφως, θέτει την υπογραφή του κάτω από αυτόν και στη συνέχεια αποκαλύπτει το όνομα του εξεταζόμενου.

2. Το άθροισμα των βαθμών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στις τρεις γραπτές δοκιμασίες, διαιρούμενο δια του τρία (3), δίνει τον τελικό βαθμό του για το προκριματικό στάδιο.

3. Γίνονται δεκτοί στο τελικό – προφορικό στάδιο του διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες δώδεκα (12) και σε καμία κάτω από δέκα (10). Στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναρτάται ο κατάλογος όσων προκρίνονται στο τελικό-προφορικό στάδιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προ- στασία των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 48
Προφορική εξέταση – τελικός βαθμός

1. Το τελικό – προφορικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση στα θέματα της ύλης που ορίζονται στο άρθρο 43.

2. Οι υποψήφιοι καλούνται στην προφορική εξέταση, με αλφαβητική σειρά. Η εξέταση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει θέματα που τίθενται από την Επιτροπή από την εξεταστέα ύλη του άρθρου 43.

3. Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε μέλος της Επιτροπής τον βαθμολογεί για τη συνολική του επίδοση. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης κάθε υπο- ψηφίου.

4. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (80%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.

http://www.nsk.gr